Az ADATKEZELŐ biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel:

 • tájékoztatáshoz való jog:
  az ADATKEZELŐ - a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat,
 • hozzáférési jog:
  az érintett jogosult arra, hogy az ADATKEZELŐ-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Az ADATKEZELŐ az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az ADATKEZELŐ az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az ADATKEZELŐ – az érintett eltérő kérdése hiányába - széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre,
 • hozzájárulás visszavonásának joga:
  ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az ADATKEZELŐ a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
 • helyesbítéshez való jog:
  az érintett kérheti, hogy az ADATKEZELŐ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki,
 • törléshez való jog:
  az érintett kérheti, hogy az ADATKEZELŐ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség,
 • elfeledtetéshez való jog:
  ezen, a törléshez való jog online környezetben történő megerősítését szolgáló jog arra kötelezi az ADATKEZELŐ-t, hogy ha nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével tegye meg az ésszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését,
 • korlátozáshoz való jog:
  az érintett jogosult arra, hogy kérésére az ADATKEZELŐ korlátozza az adatkezelést, ha
  - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az ADATKEZELŐ ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),
  - az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  - az ADATKEZELŐ-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
  - az érintett a tiltakozáshoz való jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az ADATKEZELŐ jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben),
 • a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog: az ADATKEZELŐ minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az ADATKEZELŐ tájékoztatja e címzettekről,
 • adathordozhatósághoz való jog:
  ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy - a rá vonatkozó, általa az ADATKEZELŐ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, - ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az ADATKEZELŐ-t, - ha ez technikailag megvalósítható, kérheti az ADATKEZELŐ-től a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását,
 • jogorvoslathoz való jog:
  ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtása vagy a bírósághoz fordulást megelőzően az M-RTL Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljon és az ADATKEZELŐ adatkezelését érintő problémát nála is jelezze,
 • tiltakozáshoz való jog:
  az érintett bármikor tiltakozhat a személyes adatai reklámcélú profilalkotással, a felhasználó informatikai eszközéhez kapcsolódó, valamint az aktiválókódok átadásával kapcsolatos felhasználása miatt. Tiltakozás esetén az Adatkezelők az adatait a továbbiakban ilyen célból nem használják, kivéve ha az adatkezeléshez kényszerítő erejű jogos ok fűződik, amelyet az Adatkezelők a tiltakozások alapján egyedileg kötelesek megvizsgálni. A személyre szabott szolgáltatások kikapcsolásával az érintettek maguk is megszüntethetik az adataik ilyen felhasználását, illetőleg a személyre szabott szolgáltatások kikapcsolását az Adatkezelők tiltakozásként értelmezik.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja

 • postai úton a 1222 Budapest, Nagytétényi út 29. címen,
 • elektronikus úton az adatvedelem@rtl.hu e-mail címen,
 • telefonon a 382-8245-ös számon.

Az Adatkezelők az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Adatkezelők írásban vagy az érintett ezirányú kérelme esetén elektronikus úton adják meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Szóbeli tájékoztatás az érintett személyazonosságának igazolása esetén adható.

Ha az Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a felette szülői felügyeleti jog gyakorlójának az adatkezeléshez való hozzájárulása vagy engedélye szükséges. A jogszabályok értelmében az ADATKEZELŐ a 16. életévét be nem töltött kiskorúak önálló regisztrációját törli.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének az adatkezeléshez való hozzájárulása vagy engedélye nem szükséges

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheted, illetőleg választásod szerint a saját belföldi lakóhelyed (belföldi tartózkodási helyed) szerinti törvényszékhez fordulhatsz. A lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszéket megkeresheted a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Kérjük, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulnál, keresd meg adatvédelmi tisztviselőnket.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

 • postai úton a 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.címen,
 • elektronikus úton az adatvedelem@rtl.hu e-mail címen,
 • telefonon a 382-8245-ös számon.